โทรศัพท์ฉุกเฉินในอุโมงค์บางคู ภูเก็ต

สถานที่ : บางคู จ.ภูเก็ต