ระบบควมคุมการจราจร

ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน

ระบบตู้โทรศัพท์สาขา

ป้าย LED และระบบไฟควบคุมจราจรชนิดต่างๆ

ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาพ

ระบบด่านชั่งน้ำหนัก

ระบบตรวจวัดสภาพอากาศ

ระบบตรวจจับความเร็ว

ระบบขายตั๋วระบบขนส่งอัตโนมัติ

ระบบคัดแยกประเภทรถยนต์ด้วยคลื่นแสงชนิดต่างๆ

อุปกรณ์ระบบควบคุมสำหรับ คอนโทรลรูม หรือ วอลล์รูม
ป้าย LED ชนิดต่างๆ

ระบบด่านชั่งน้ำหนัก แบบเคลื่อนที่ผ่านได้